Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; metaboxesGenerator has a deprecated constructor in /home/proonder/domains/pro-onderbanken.nl/public_html/wp-content/themes/politician/functions/metaboxes/metaboxes_generator.php on line 5

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; TwitterWidget has a deprecated constructor in /home/proonder/domains/pro-onderbanken.nl/public_html/wp-content/themes/politician/widgets/widget-twitter.php on line 3
PRogressief Onderbanken
Print Friendly

 

1         De toekomst van Onderbanken

PRO’s visie

De inwoners van de gemeente Onderbanken hebben recht op een goede gemeentelijke service. Er wordt hard gewerkt in onze kleine gemeente, maar er zijn grote knelpunten. De gemeente heeft weinig tot geen specialisten in huis. Er is een gebrek aan capaciteit waardoor niemand als vervanger kan optreden wanneer iemand ziek wordt. Voor iedereen is duidelijk dat grote en kleine projecten  vaak vertraagd worden uitgevoerd. We kunnen het niet meer alleen, zoveel is duidelijk.

De huidige situatie

Twee jaar geleden heeft het college drie toekomstscenario’s benoemd die aan u in de vorm van en referendum zijn voorgelegd. U heeft  toen in meerderheid beslist zelfstandig te willen blijven en dienstverlening te willen inkopen bij de gemeente Heerlen.

Het heeft er echter alle schijn van dat de huidige coalitie van DO en CDA alles op alles zet om het referendum niet uit te voeren en in te zetten op samenwerking met Schinnen en wellicht ook andere kleine gemeenten.

Wat wij willen bereiken

PRO is van mening dat recht moet worden gedaan aan het referendum en duidelijk moet worden wat de gemeente Heerlen te bieden heeft. Het argument van de coalitie dat de inkoop bij Heerlen een tijdelijke oplossing is, geldt ook voor een intensieve samenwerking of fusie met kleine gemeenten. Dit zal op termijn ook niet toereikend zijn om een goede serviceverlening te waarborgen. Indien mocht blijken dat inkoop bij Heerlen niet haalbaar is, kan gekeken worden naar andere opties. Wij zullen dan de inwoners van iedere kern afzonderlijk zelf hun eigen toekomst laten bepalen. Dit kan inhouden dat de gemeente Onderbanken wordt opgesplitst.

 

2         Onze financiën

PRO’s visie

Een gezond financieel evenwicht tussen inkomsten en uitgaven is bijzonder belangrijk. Het tekort aan middelen zal de komende jaren structureel negatieve effecten hebben en iedereen in Onderbanken zal dit merken. Daarom is het van belang om goede keuzes te maken zodat de pijnlijke bezuinigingen naar draagkracht worden verdeeld.

De huidige situatie

Voor 2015 is een beperkt tekort voorspeld. In de daarop volgende jaren zal dit tekort snel toenemen. Gegeven deze voorspelde tekorten is het goed om alle beleidsvelden via de ‘zero based methodiek’ door te lichten.

Deze manier van werken betekent dat alle beleidsvelden volledig onder de loep genomen worden en vanaf de basis opnieuw worden opgebouwd. In 2013 heeft de coalitie besloten deze screening te beperken tot een paar beleidsvelden en de rest buiten beschouwing te laten.

Wat wij willen bereiken

PROgressief Onderbanken is van mening dat alle opties ‘zero-based’ bespreekbaar moet zijn en dat alle beleidsvelden financieel doorgerekend moeten worden. Alleen op die manier is er voldoende ruimte voor discussie en is het mogelijk om voldoende draagvlak voor een omvangrijke bezuinigingsoperatie te creëren.

Eerlijke communicatie en gemeentelijke transparantie heeft PROgressief Onderbanken hoog in het vaandel staan. Natuurlijk hebben ook wij prioriteiten waar we liever niet op bezuinigen. Voor ons blijven goede zorg, armoedebeleid, een actief verenigingsleven, onderwijs, jongeren, natuur en werkgelegenheid belangrijke pijlers voor de toekomst. Door de gehele gemeentelijke begroting vanaf nul op te bouwen bieden we tenminste de mogelijkheid om een goede afweging te maken op basis van volledige argumenten. Alleen op die manier kunnen we de samenhang waarborgen. U, als inwoner van de gemeente Onderbanken verdient dit.

 

3         Onze communicatie

PRO’s visie

PRO vindt het van groot belang dat er een open en goede communicatie is tussen gemeente, maatschappelijke organisaties, ondernemers, verenigingen en inwoners. Eerlijk vertellen hoe de zaken ervoor staan en aangeven wat wel en wat niet kan. Geen uitstel van moeilijke keuzes maar daadkracht. PRO wil meer samenwerking tussen inwoners, het maatschappelijk middenveld en de gemeente. De gemeente speelt met name een faciliterende en regisserende rol.

De huidige situatie

De afgelopen jaren hebben wij gemerkt dat er een aantal goede ideeën ontstaan in het gemeentehuis maar dat deze vaak niet van de grond komen door het ontbreken van draagvlak. Inwoners en ondernemers hebben het gevoel dat zij niet worden gehoord en ver af staan van de politieke besluitvorming. Wij willen hier verandering in brengen door u in een vroeg stadium te betrekken bij de plannen en zo te zorgen voor meer draagvlak en minder vertraging.

Wat wij willen bereiken

De informatievoorziening willen wij verbeteren door bestaande digitale kanalen (websites) en toepassingen (app, sociale media) te verbeteren. Met toepassing van deze technieken kunt u  makkelijker en beter bij plannen, evenementen en andere activiteiten betrokken worden. Tot slot willen we het traject van toekomstige projecten versnellen en doeltreffender maken door ingrepen in de woon-, werk-, en leefomgeving samen met u in de ontwerpfase vorm te geven.

Uw goede ideeën willen we belonen met “wijkcheques”. In het project “wijkcheques” geven we u het vertrouwen, de verantwoordelijkheid en de zeggenschap om samen met andere inwoners ideeën tot uitvoer te brengen. De enige voorwaarde die wij hierbij stellen is dat het project ten goede moet komen aan de leefbaarheid in de kernen.

 

 

 

4         Onze samenleving

 

4.1       Onze ouderenzorg

 

PRO’s visie

Belangrijk is dat iedereen de hulp krijgt waardoor hij of zij weer vertrouwen krijgt in zichzelf en de toekomst. De extra inzet van wijkverpleegkundigen vormt een belangrijk aspect van deze aanpak. Een volgende stap in dit geheel is dat de bewoners in onze kernen, gefaciliteerd door de gemeente, zelf zorg en ondersteuning in de buurt organiseren en hier ook de verantwoordelijkheid voor dragen. Een goed voorbeeld van eigen verantwoordelijkheid en initiatief nemen is het project ‘Wat Bingelrade nodig heeft´.

De huidige situatie

De zorg voor ouderen en mensen met een beperking komt steeds meer onder druk te staan. Beleid vanuit het Rijk wordt, met een fikse financiële korting, overgeheveld naar de gemeente. Dit betekent dat de gemeente er meer zorgtaken bij krijgt, dus meer moet doen met minder geld. Wij vinden dat zorg en ondersteuning voor iedereen beschikbaar moet blijven. Duidelijk is dat er steeds vaker een beroep wordt gedaan op mantelzorg van familie, vrienden en zelfs buren. Vaak komt het dan aan op één persoon die daardoor overbelast dreigt te worden. Wij vinden dat het anders kan en anders moet.

Wat wij willen bereiken

PRO vindt dat we zorg in de eigen omgeving door mensen uit die omgeving moeten bevorderen. Initiatieven van burgers die iets willen betekenen voor de medemens moeten ondersteund en gefaciliteerd worden. Want het zijn deze burgers die elkaar helpen; of het nu gaat om het knippen van de heg, boodschappen doen, de stoep sneeuwvrij maken, de ramen lappen of zelfs eenvoudige zorghandelingen.

Hoe krijg je voldoende vrijwilligers op de been? De gemeente kan hierbij helpen door mensen met elkaar in contact te brengen. Ons idee is om een hulpcenter op te richten, dit te bemensen met één professional, liefst afkomstig uit de lokale gemeenschap. Het hulpcenter heeft als taak lokale vrijwilligers te activeren en te motiveren, zorg in de buurt te organiseren en gevraagde hulp daar te brengen waar dit nodig is. Dus geen torenhoge bureaucratie maar korte communicatielijnen. Het project ‘Wat Bingelrade nodig heeft’ is opgezet door de inwoners uit de eigen kern. Uitbreiding naar andere kernen zullen wij ondersteunen. Uiteraard zal ook professionele ondersteuning nodig blijven. Bij gemeentelijke aanbesteding van professionele zorg is het belangrijk een juiste keuze te maken. PRogressief Onderbanken kiest dan niet uitsluitend voor de zorgaanbieder met de laagste prijs, maar juist voor diegene die kwaliteit biedt. Wij kiezen voor zo min mogelijk management waardoor er meer budget terecht komt bij de uitvoerders en de zorgbehoevenden. Bij ons heeft bij een aanbesteding de lokale of regionale aanbieder, die ook echt werk maakt van ‘social return’ de voorkeur. Korte communicatielijnen, lokale verbondenheid, goede sociale voorzieningen en werkgelegenheid in de eigen regio. PRO zal niemand tussen wal en schip laten vallen.

 

4.2       Onze jeugdzorg

 

PRO’s visie

Onze jeugd is de toekomst maar heeft soms een steuntje in de rug nodig. PRogressief Onderbanken is van mening dat we alles op alles moeten zetten om jongeren een goede start van hun toekomst te bieden.

De huidige situatie

De zorg voor jongeren is nu nog een verantwoordelijkheid van meerdere overheden maar lokaal, regionaal en landelijk beleid is niet goed op elkaar afgestemd. Daarnaast zijn er vele verschillende zorg- en hulpverleningsinstanties die zorg aanbieden. Om deze reden heeft het Rijk bepaald dat er een betere samenwerking moet komen tussen alle partijen en dat de jeugdzorg vanaf 2015 een gemeentelijke verantwoordelijkheid is.

Wat wij willen bereiken

We willen versterkt inzetten op vroegtijdige signalering van problemen door de basisschool, het consultatiebureau, peuterspeelzaalwerk of kinderopvang. Daarnaast zal de gemeente een goede koppeling moeten organiseren tussen de signalering van de problemen en de oplossing ervan. De  zogenoemde Zorg en Advies Teams (ZAT) van scholen spelen hierin een belangrijke rol en kunnen rekenen op facilitering van PRO.

 

4.3       Ons jeugd- en jongerenbeleid

 

PRO’s visie

Hoe meer jongeren het leven in Onderbanken waarderen, hoe minder jongeren later geneigd zijn om weg te trekken. Een actief verenigingsleven, goede scholen en voldoende voorzieningen dragen bij aan een prettige leefomgeving om op te groeien. Dit zijn belangrijke elementen waaraan we als gemeente blijvend kunnen werken.

De huidige situatie

In 2011 heeft de gemeenteraad van Onderbanken de beleidsnota ‘jeugdbeleid 2011 – 2014’ vastgesteld. Deze nota stelt voorwaarden om de jeugd tot 23 jaar binnen de gemeente op te laten groeien in een veilige en stimulerende omgeving waarin zij zich sociaal, sportief en cultureel kan ontplooien.

Wat wij willen bereiken

Goede voorzieningen treffen waardoor er minder jongeren vertrekken naar elders. Dit kunnen we doen door de bestaande voorzieningen voor jongeren in stand te houden en waar mogelijk uit te breiden. PRogressief Onderbanken zal zich sterk blijven maken voor de inzet van ambulant jongerenwerkers, het behoud van ontmoetingsplekken, de ondersteuning aan het speeltuinwerk en alle andere zaken die bijdragen aan het welzijn van opgroeiende jeugd.

 

 

4.4       Ons armoedebeleid

 

PRO’s visie

In tijden van globalisering, individualisering en economische crisis komt de solidariteit tussen mensen onder druk te staan. PRogressief Onderbanken staat juist in deze tijden voor een solidaire samenleving. Het verdiepen van armoede is niet acceptabel. Het gaat niet alleen om het financieel rond kunnen komen van een beperkt inkomen; voldoende sociale contacten, een goede gezondheid en het voorkomen van schulden zijn ook van groot belang.

De huidige situatie

Een strengere overheid, lastenverzwaring, toenemende werkeloosheid en ingewikkelde procedés in een digitale overheidsjungle leiden tot een toename van armoede. De huidige economische malaise doet daar nog een schepje bovenop, want waar is het makkelijker bezuinigen dan op de sociale zekerheid? Deze combinatie van factoren heeft geleid tot een sterke toename van armoede en het einde is niet in zicht.

Wat wij willen bereiken

Voor PRogressief Onderbanken zijn doorstroming naar betaald werk en sociale activering absolute prioriteiten. Ook het minimabeleid van de gemeente Onderbanken krijgt topprioriteit. De bezuinigingen van 2011 op de langdurigheidstoeslag worden teruggedraaid en de gemeente Onderbanken zal een voorbeeldrol gaan spelen bij het (in)direct in dienst nemen van mensen met een slechte arbeidsmarktpositie. PRO zal ook de schuldenproblematiek versterkt aanpakken, onder meer door een specifiek plan van aanpak met aandacht voor preventie.

 

4.5       Ons onderwijs

 

PRO’s visie

De verantwoordelijkheid voor het onderwijs ligt met name bij schoolbesturen. De gemeente is verantwoordelijk voor de grote ingrepen in de huisvesting (nieuwbouw en uitbreiding) en uiteraard ook voor goede facilitering van de voor- en naschoolse activiteiten. Rekening houdend met een krimpend aantal leerlingen hanteert PRogressief Onderbanken het uitgangspunt dat alle kinderen recht hebben op goed onderwijs dat dicht in de buurt en gemakkelijk bereikbaar is. Kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, basisschool en buitenschoolse opvang moeten zoveel mogelijk op één locatie beschikbaar zijn. Tevens zijn op die locatie  de bibliotheek, het jeugd- en jongerenwerk en sportfaciliteiten aanwezig. In zo’n situatie is er sprake van een Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV).

 De huidige situatie

Op dit moment heeft elke kern een eigen basisschool. In Schinveld wordt in 2015 de basisschool in de nieuwe BMV op de locatie van het voormalige klooster ondergebracht. In Merkelbeek is het plan om een BMV op te richten volledig misgelopen omdat de coalitie de voetbalvereniging niet binnenboord heeft weten te houden. De schoolbesturen Movare, Kindante en Innovo hebben aan het gemeentebestuur te kennen gegeven dat zij gaan voor één school, één locatie en één bestuur voor Merkelbeek, Jabeek, Bingelrade en Doenrade.

Waar deze school moet komen staat voor hen nog niet vast maar het is duidelijk dat behoud van de scholen in Jabeek en Bingelrade geen optie meer is. De huidige coalitie wil de scholen van Bingelrade, Jabeek en Doenrade op een plek (Bingelrade, De Spil) samen voegen. In Merkelbeek zijn dan alle kansen voor een BMV verkeken omdat de schoolbesturen geen heil zien in het plan van de huidige coalitie om twee BMV’s en een brede school te realiseren. De schoolbesturen delen de mening van PRogressief Onderbanken dat er maar plek is voor of twee BMV’s, of één BMV en één brede school. Met meer onderwijsvoorzieningen is toekomstbestendigheid van het onderwijs niet meer te waarborgen omdat er voor de toekomst onvoldoende leerlingen zijn.

Deze ontwikkelingen zullen een behoorlijke impact op de leefbaarheid van de kernen hebben. Voor Schinveld betekent de BMV op de locatie van het klooster een verkeersinfarct. In Jabeek verdwijnt de basisschool. Het plan van de coalitie betekent de doodsteek voor de BMV in Merkelbeek. Daarnaast zal het concentreren van zoveel leerlingen op die plek enorme gevolgen hebben voor de verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid in Bingelrade.

Wat wij willen bereiken

PRO kiest ervoor om een goede afweging te maken tussen de leefbaarheid van de kernen en het belang van goede basisscholen die op lange termijn duurzaam te handhaven zijn. De meest ideale plek voor een BMV ten behoeve van de kleine kernen is Merkelbeek want daar zijn alle ingrediënten voor een BMV al aanwezig. PRO zal de voetbalclub opnieuw betrekken bij deze ontwikkeling. Wij zullen het verkeersinfarct rondom de BMV Schinveld voorkomen door passende maatregelen te nemen. Tot slot, PRO sluit geen scholen, dat doen onderwijsbesturen, de basisschool in Doenrade en de Schatkist in Schinveld zijn hier goede voorbeelden van. Wij maken ons sterk voor goede onderwijsvoorzieningen, duurzaam en klaar voor de toekomst.

 

4.6       Ons verenigingsleven

 

PRO’s visie

Het verenigingsleven in Onderbanken is van groot belang. Verenigingen bevorderen het saamhorigheidsgevoel en laten de talenten van jong en oud tot ontwikkeling komen.

De huidige situatie

De huidige coalitie sluit geen bezuinigen op het verenigingsleven uit. Andere gemeentelijke verantwoordelijkheden ontspringen bij voorbaat de dans. Zoals de brede school in Bingelrade en ontwikkelingen op het gebied van recreatie en toerisme. Voor PRogressief Onderbanken is dit moeilijk te verteren.

Wanneer we als gemeente bezuinigen, dan moeten alle onderwerpen bespreekbaar zijn. Desondanks zal PRO haar uiterste best doen om het verenigingsleven in de bezuinigingen te ontzien. Wij zullen er dan ook alles aan doen om de kwaliteit van ons verenigingsleven op een goed niveau te houden en de subsidies voor verenigingen te handhaven. Ook willen we in overleg met de verenigingen actief zoeken naar manieren om het verenigingsleven in Onderbanken nog levendiger te krijgen.

Wat wij willen bereiken

In 2013 heeft PRogressief Onderbanken een voorstel aangekaart om te komen tot een verdere activering van het verenigingsleven. Dit door middel van combivouchers. Verenigingen kunnen geld verdienen met promotie-acties die leiden tot meer leden. PRO zal samen met verenigingen gaan afstemmen over de termijn waarop dit idee kan worden uitgevoerd.

 

4.7       Onze werkgelegenheid en lokale economie

 

PRO’s visie

PRogressief Onderbanken gaat planologisch en financieel versterkt inzetten op toerisme, recreatie en het creëren van goede vestigingsvoorwaarden voor ondernemers. Industriële bedrijvigheid in de kern van Schinveld moet naar het industrieterrein Roode Beek,  toeristische en recreatieve ondernemingen willen we de ruimte geven en daarmee ondernemingszin belonen.

De huidige situatie

Alle politieke partijen hebben wel oog voor het verbeteren van de kwaliteit van de omgeving om meer ‘levendigheid’ en daarmee meer werkgelegenheid te creëren. Recreatieve ondernemers kunnen hier flink van profiteren wanneer we meer bezoekers trekken en er zo voor kunnen zorgen dat toeristen langer verblijven in Onderbanken. Hetgeen we tot nu toe hebben bereikt zullen we samen met de ondernemers verder uitbouwen.

Wat wij willen bereiken

PRogressief Onderbanken gaat voor toeristische versterking van het natuurpark Roode Beek, de Jabeekse bossen en het middengebied. Toeristische versterking van de pleinen in Schinveld, Merkelbeek en Jabeek. Verbetering van de vestigingsvoorwaarden voor ondernemers, met name bedrijvigheid die gericht is op horeca, verblijfsrecreatie en detailhandel. Zoeken naar creatieve mogelijkheden om het toeristisch karakter te vergroten zoals het organiseren van straattheater langs de ontkluisde beek en een streekmarkt op de Maar in Jabeek.

 

 

5         Onze leefomgeving

 

5.1       Onze (duurzame) groene toekomst

 

PRO’s visie

Door onze natuur zoveel mogelijk te ontzien zal iedereen tot in de lengte der dagen daarvan kunnen blijven genieten. PRogressief Onderbanken streeft ernaar om de komende vier jaar in de top 20 door te dringen van de groenste en duurzaamste gemeente van Nederland.

De huidige situatie

Op dit moment wordt al veel in natuur geïnvesteerd. Veel van de projecten die de afgelopen tijd tot uitvoering zijn gekomen zijn te danken aan PRogressief Onderbanken. Echter, op het gebied van duurzaamheid loopt Nederland en ook Onderbanken achter op de rest van Europa. Wij willen dit snel en duurzaam veranderen.

Wat wij willen bereiken

Met uw stem zal PRogressief Onderbanken blijven investeren in duurzaamheid en groen. In 2018 streven wij ernaar 10 procent van ons totale energieverbruik op te wekken uit eigen middelen. Concrete ideeën om dit te bereiken liggen op stapel: energie opwekken uit biomassa zoals een algenkwekerij, stimuleren van burgercorporaties waarbij u in samenwerking met uw mede-(wijk)bewoners in uw eigen energiebehoefte kunt voorzien en de aanleg van zonnepanelen door de gemeente op tenminste 10 procent van de huizen in Onderbanken. Dit laatste punt kunnen we realiseren door de gemeente een kostendekkend aandeel te geven in de energieopwekking van de zonnepanelen voor een bepaalde periode. Na deze periode komen de zonnepanelen in eigendom van de bewoners. Met de opgewekte energie voor de gemeente wordt de straatverlichting brandend gehouden waardoor deze kosten gedrukt worden. De bewoners kunnen de door hen opgewekte energie gebruiken voor het eigen huishouden.

Tot slot zullen wij er ook alles aan doen om het groen aantrekkelijk te houden door in het onderhoud samen te werken met de agrarische sector.

 

5.2       Onze infrastructuur

 

PRO’s visie

PRogressief Onderbanken is van mening dat een goede infrastructuur belangrijk is. Een heldere structuur van het wegennet en een goede bereikbaarheid maakt onze gemeente aantrekkelijk als woongemeente en vestigingsplaats. Met een goed verkeersplan, kunnen we onze inwoners, toeristen en recreanten beter bedienen.

De huidige situatie

De coalitie in de jaren 2010 – 2014 heeft weinig oog gehad voor een adequate infrastructuur. Voor Schinveld is een parkeeronderzoek uitgevoerd maar de verwachting van PRogressief Onderbanken is dat met de huidige plannen de parkeerdruk niet zal gaan afnemen.

Ook wordt er op veel plekken in onze gemeente nog steeds veel te hard gereden. Tot slot zullen we met de komst van de BMV Schinveld op de locatie van het klooster een enorm verkeersinfarct krijgen met alle veiligheidsgevolgen van dien voor de schoolgaande jeugd en de bewoners van met name de Kloosterlaan.

Wat wij willen bereiken

In Schinveld gaan we zoveel mogelijk het doorgaand verkeer weren dat via de Jabeekerstraat, de Beekstraat en de Kloosterlaan door de kern rijdt. PRO gaat voor een levendig centrum met voldoende parkeervoorzieningen. Het centrum van Schinveld is geen racebaan. We gaan daarom de infrastructuur in overleg met de ondernemers en bewoners aanpassen om de aantrekkelijkheid te verbeteren. PRogressief Onderbanken zal verkeer remmende maatregelen in de kernen nemen zoals het maken van afspraken met de politie over snelheidscontroles en indien noodzakelijk zullen we infrastructurele maatregelen nemen om de snelheid overdag en ’s nachts terug te brengen. We gaan voor een duidelijke en goede bewegwijzering, betere aansluitingen op het openbaar vervoer en het doortrekken van de belbus naar het Orbis Medisch Centrum in Sittard- Geleen. Tot slot willen we dat de gemeente Onderbanken opgenomen wordt in de parkstadritkaart van Veolia zodat ook mensen van Onderbanken voor drie euro kunnen reizen binnen Parkstad Limburg en niet het hogere tarief hoeven te betalen.

 

5.3       Ons digitaal ontwikkelingsplan.

 

PRO’s visie

Het internet is een steeds belangrijker element in ons dagelijks leven. Een mogelijkheid tot goed en snel dataverkeer is een belangrijke vestigingsfactor voor bedrijven en gezinnen. PRO gaat een digitaal ontwikkelingsplan ontwikkelen en daarmee Onderbanken aantrekkelijker maken.

De huidige situatie

In Onderbanken gebeurt er weinig op het gebied van digitalisering. Wij voldoen weliswaar aan de wettelijke verplichtingen, maar daar houd het dan ook op.

Wat wij willen bereiken

PRogressief Onderbanken gaat een digitaal ontwikkelingsplan opstellen. In de eerste plaats wil PRO iedereen de mogelijkheid bieden zich het internet eigen te maken. Voor de meeste mensen zal dit niet direct een probleem zijn maar er zijn nog veel mensen (veelal ouderen) die geen weet hebben van de mogelijkheden die het internet biedt. Een andere doelstelling in het digitaal ontwikkelingsplan zal snel internet zijn, belangrijk voor startende en reeds gevestigde ondernemers. Dit kunnen we bereiken door de aanleg van een glasvezelnetwerk.
 

5.4       Onze strijd tegen de AWACS

 

PRO’s visie

De vliegbewegingen van de AWACS en de sluiting van de basis blijven onderwerpen die we al jaren in ons programma’s hebben staan. Ook in deze periode zetten we onze strijd voort tegen de basis die ons blijft bestoken met geluidsoverlast en kerosine-uitstoot met alle negatieve gevolgen van dien. Al sinds 1994 nemen wij stellig positie in tegen het bestaan van deze basis en ook in de toekomst zullen we dit standpunt onverkort blijven uitdragen. Alleen door sluiting van de basis kunnen de belastende gezondheids- en veiligheidsrisco’s tot nul gereduceerd worden.

Wij zijn ons ervan bewust dat het besluit om AWACS terug te trekken op een veel hoger niveau wordt genomen. In samenwerking met medestanders kunnen we druk uitoefenen op het landelijke beleid. Dit betekent lobbyen bij allerlei organisaties en politieke geledingen die hierover meespreken en beslissen.

De huidige situatie

Uit het GGD onderzoek van 2010 is geconcludeerd dat zich ernstige geluidshinder en mogelijk ook cardiovasculaire effecten (hartinfarct en verhoogde bloeddruk) kunnen voordoen als gevolg van de AWACS-toestellen. In een vervolgonderzoek zullen de gevolgen verder moeten worden onderzocht.

Naast de rapportage van de GGD is er eveneens een onderzoek geweest naar mogelijke alternatieve bestemmingen van de AWACS basis. Uit dit onderzoek is gebleken dat er mogelijkheden zijn om bij sluiting van de basis nieuwe werkgelegenheid op het gebied van recreatie en toerisme te creëren. De raad van de gemeente Onderbanken heeft het college de opdracht gegeven om dit E’til onderzoek bij onze Duitse grensburen onder de aandacht te brengen. Tot op heden is hier nog maar weinig resultaat van te merken.

Wat wij willen bereiken

Binnen de raad van Onderbanken en ook daarbuiten blijven wij onverkort pleiten voor sluiting van de AWACS basis. Eveneens zullen we ons inzetten om na sluiting van de basis zoveel mogelijk nieuwe werkgelegenheid te creëren. Deze inzet zal zich vooral uiten in een lobby bij onze buren aan Duitse zijde en in Den Haag. We blijven vasthouden aan de continuering van de geluidsmetingen en de gezondheidsonderzoeken. Daarnaast zullen we regelmatig in overleg treden met de vereniging Stop AWACS overlast. Het wordt tijd dat men zich in Den Haag gaat bezinnen en met al haar macht een einde probeert te maken aan de onvergeeflijke overlast die de AWACS basis ons bezorgt.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail