Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; metaboxesGenerator has a deprecated constructor in /home/proonder/domains/pro-onderbanken.nl/public_html/wp-content/themes/politician/functions/metaboxes/metaboxes_generator.php on line 5

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; TwitterWidget has a deprecated constructor in /home/proonder/domains/pro-onderbanken.nl/public_html/wp-content/themes/politician/widgets/widget-twitter.php on line 3
PRogressief Onderbanken
fractievoorzitter-jos-pieper
Print Friendly

Besturen in overgangstijd

Klik hier voor de video

 

Financiële positie

 

En week geleden hebben de raden van Nuth, Onderbanken en Schinnen het herindelingsontwerp goedgekeurd. De fusie wordt steeds concreter en dat heeft ook consequenties nu al. De provincie heeft een onderzoek gedaan naar de financiële positie van de drie gemeenten en dat pakt goed uit. Enigszins subjectief samengevat: Nuth heeft een lage belastingdruk, Onderbanken zit goed in de reserves en Schinnen staat er structureel goed voor. Maar belangrijker is dat er afstemming plaats vindt tussen de drie gemeenten over de in de begroting opgenomen investeringsvoorstellen. Zelfs was ons medegedeeld dat de provincie haar oordeel geeft over de nieuwe investeringsvoorstellen voor de behandeling van de begroting 2017 in de raden. Dat laatste is er niet van gekomen, maar het geeft wel aan dat de individuele raden inzake grote investeringen langzamerhand de handen op de rug gebonden gaan krijgen. Onze huidige begroting lijkt daar al een beetje op. Eigenlijk staat er maar een zelfgekozen beleidsvoorstel in: structureel bijdragen aan de business club Onderbanken. Alle andere invloeden op de begroting zijn technisch van aard (septembercirculaire, rente-effecten, overhead kosten etc.) of verplicht beleid (40.000 extra per jaar voor veilig thuis en 20.000 per jaar voor een functionaris gegevensbescherming). Gelukkig hebben we in oktober al een soort begrotingsvergadering gehad waarin we plannen uit het coalitieakkoord in gang hebben gezet: jongeren op gezond gewicht, uitbreiding OC Jabeek met jeugdhonk, verkeerscirculatieplan, ontwikkeling agrarisch middengebied (opknappen Douve, Feldbissbreuk zichtbaar maken, renaturering Roode Beek richting Jabeek etc.), schuldhulpverlening en continueren buurtbeheerbedrijf. In langjarig perspectief is onze begroting sluitend met uitzondering van 2020, maar ook hier weer gaat het om een technische invloed (lage rentestand en verplicht schatkistbankieren).

Een voor de burger bijzonder interessante ontwikkeling is de daling van de rioolbelasting met bijna 28%. Maar ook hier weer een technische reden: minder rentelasten op grond van een wijziging in het BBV (besluit begroten en verantwoorden). Zo lopen we qua belastingdruk in op de gemeenten Nuth en Schinnen (die nog niet de aanbevelingen van het BBV volgen). De belastingdruk neemt in totaal met 8,5% af.

Al met al is de financiële sturing als raadslid tweevoudig beperkt: afstemming met de overige twee gemeenten en de provincie en afhankelijkheid van technische invloeden.

Wat kun je wel nog doen in richting van de fusiedatum? Een mogelijkheid is invloed uitoefenen op het visiedocument dat sturing gaat geven aan de koers van de nieuwe gemeente. PRO wil zich inzetten voor een visie waarin aandacht is voor de overlast van de Awacs-basis, waarin duurzaamheid voorop staat, waarin de natuur gekoesterd wordt, waarin goede zorg (jeugdzorg, thuiszorg, mantelzorg) vanzelfsprekend is, waarin mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt als volwaardige medeburger worden behandeld en waarin de burger meer ruimte krijgt om eigen initiatieven te ontplooien.

Het aandachtspunt duurzaamheid en de aandachtspunten die behoren tot het sociale domein zijn al behandeld door mevrouw Rademakers.

Ik wil me nu richten op een aantal andere punten die ik samenvoeg onder de noemer ”leefbaarheid in de kernen”.

 

Leefbaarheid in de kernen

 Awacs-overlast

Twee peilers van ons beleid zijn: bomenkap tegengaan en continuering geluidsmetingen en gezondheidsonderzoeken. Aan de kapplannen van het ministerie van defensie wordt niet meegewerkt. In dit verband heeft u een alternatieve externe analyse laten opstellen door Faunabeheer die het beoogde natuurbeheer van defensie onderuit haalt. Een goede zaak. Kunt u aangeven hoe het de zaak ervoor staat inzake continuering geluidsmetingen (dit jaar aflopend) en inzake de voortgang van de gezondheidsonderzoeken. Verder is er een extreme toename van metingen boven 100 db op twee meetposten geconstateerd. Wat is hier voor de verklaring en kan dit nog in ons voordeel gebruikt worden?

Basisscholen

In de vorige vergadering hebben we besluitvorming hierover uitgesteld met name om de uitslagen van de diverse enquetes te kunnen wegen. Kort samengevat bleek er een beperkte behoefte aan leerlingenvervoer naar Merkelbeek (onderzoek gemeente Onderbanken, n= 26), een grote behoefte aan een schoolvoorziening in Jabeek/Bingelrade (onderzoek KERNgroep Bingelrade, n= 900, 100% instemmers) en een aanzienlijke behoefte aan een basisschool in Doenrade (onderzoek Kindante/Innovo; n= 190, 72%). Echter wat het laatste onderzoek betreft is relevant om te melden dat (uiteraard) 100% van de geënquêteerden in Doenrade voor waren, maar maar 36% in Bingelrade en 52% in Jabeek.

Een ander relevant gegeven is dat een paar dagen geleden de schoolbesturen Kindante en Innovo de ouders/verzorgers van de scholen Bingelrade, Doenrade en Jabeek hebben medegedeeld een basisschool in Doenrade te gaan realiseren die op 1 augustus 2018 van start moet gaan. Of het om nieuwbouw of verbouw gaat blijft wat onduidelijk. Dit betekent dat op die datum de basisscholen in Jabeek en Bingelrade dicht gaan.

In ons coalitieakkoord hebben we aangeven dat als de school in Jabeek dicht gaat en er leerlingenstromen richting Bingelrade ontstaan we zullen overgaan tot verruiming van de huisvestingscapaciteiten op de locatie ”De Spil” voor zolang dit noodzakelijk is. Dit scenario lijkt nu ingetreden te zijn. Daarbij geldt wel dat de omstandigheden veranderd zijn. De school in Doenrade speelt mee in het geheel.

Wat betekent dit nu voor de nabije toekomst: voorbereiding van een school in Doenrade en uitbreiding van de school in Bingelrade. Dit zijn botsende realiteiten. Beide kunnen niet tegelijk worden gerealiseerd. De fractie PRO wil op grond van de leefbaarheid in Jabeek en Bingelrade en op grond van de keuzes van de inwoners een uitbreiding van de Spil toch ondersteunen. Een mogelijkheid om dit te bereiken is het overtuigen van de medezeggenschapsraad niet in te stemmen met opheffing van Jabeek en Bingelrade. Mocht nu in de uitwerking blijken dat beide mogelijkheden dreigen te sneuvelen, dan moeten we misschien een mediator inschakelen of het overlaten aan de nieuwe gemeenteraad.

Jongerenbeleid

Hier wil ik twee ontwikkelingen aanstippen. Onderbrengen van het jeugd- en jongerenwerk in het ontmoetingscentrum Jabeek is een versterking van de leefbaarheid. De herplaatsing van de jongeren ontmoetingsplek (afgebroken in Schinveld) is onderwerp van beraad. Kunt u aangeven welke concrete locatie in het vizier is?

Hedelfinger

Hier gaat het om de inrichting van het voormalige sportcomplex in Bingelrade. De gasterie de Hedelfinger is er al, 55 kersenbomen zijn geplant. Nu gaat het om uitvoering van een inrichtingsplan. Overeenstemming lijkt bereikt met de participanten. Een krediet is nodig. Kunt u aangeven hoe hoog dit krediet zal zijn?

Kermis

Een tijdje geleden is door de VVD gevraagd naar een revitalisatie van de kermis in Schinveld. Kunt u iets zeggen over de vorderingen in deze? Als er behoefte is aan kredietvotering kunt u dat in uw antwoord betrekken.

Zweefvliegveld

Pro heeft vragen gesteld over de revitalisering van het zweefvliegveld. Het antwoord was:

”Met name combinaties van de volgende steekwoorden bieden kansen voor een transformatie/virtualisatie van het gebied naar een toegankelijke gecontroleerde stralende en verleidende omgeving; grensoverschrijdend, wandelen, fietsen, mini camping, duurzaamheid, onderwijs, bos, natuur, water, verblijven, restaurant, kunst en kwaliteit”. Zou u deze passage eens kunnen vertalen naar waar we nu concreet aan moeten denken over wat er gaat gebeuren met de omgeving zweefvliegveld?

Indicatoren

Om het werken aan leefbaarheid te kunnen beoordelen op effectiviteit worden vaak indicatoren gebruikt . In het verleden ontleenden we die aan onderzoeken (Parkstadmonitor, Staat van de gemeente) gericht op het in beeld brengen van ervaringen van burgers. Op grond van bezuinigingen hebben we deze onderzoeken beëindigd en ontbreken ons nu deze gegevens. In de begroting zijn nieuwe beleidsindicatoren opgenomen op basis van allerlei bronnen die zich bezighouden met meting van allerlei maatschappelijke fenomenen. Onderbanken wordt dan afgezet tegen het gemiddelde van gemeenten met minder dan 25.00 inwoners. Zou de wethouder kunnen uitleggen wat hier de bedoeling van is? Hoe kunnen ze worden gebruikt als evaluatie of bijsturing van ons beleid?

Conclusie

Het gemeenteraadswerk is in een ander perspectief komen te staan. Het denken over beleid vindt plaats tegen de achtergrond van wat het beste is voor de nieuwe grote gemeente. De eisen aan de gemeenteraadsleden zijn nog hoger geworden. Niet alleen moet er veel meer afgestemd worden, tevens moet er nagedacht worden over hoe de politieke overtuigingen waar men tot nu toe in Onderbanken voor heeft gestreden een plek kunnen krijgen in de nieuwe gemeente. Welke allianties zijn daarvoor nodig? Meestal worden de ambtenaren bedankt voor hun inspanningen een adequate begroting te hebben samengesteld. Laat me nu eens de gemeenteraadsleden bedanken voor hun inspanningen om het bestuur van een deel van Zuid-Limburg op een hoger niveau te tillen. Dit wil niet zeggen dat de ambtenaren niet ook bedankt zijn.

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail