Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; metaboxesGenerator has a deprecated constructor in /home/proonder/domains/pro-onderbanken.nl/public_html/wp-content/themes/politician/functions/metaboxes/metaboxes_generator.php on line 5

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; TwitterWidget has a deprecated constructor in /home/proonder/domains/pro-onderbanken.nl/public_html/wp-content/themes/politician/widgets/widget-twitter.php on line 3
PRogressief Onderbanken
Print Friendly

 

 

 

 

 

Huishoudelijk Reglement Lokaal Platform PRO

Door de ledenvergadering bevestigd op 19 november 1997

1. Naam

De vereniging heet voluit ‘Lokaal Platform PRO’ waarbij PRO staat voor “Progressief Onderbanken”.

2. Inleiding

Het platform is een verzamelplaats van een grote diversiteit van meningen en opvattingen, met als doel deze te kanaliseren en in praktisch politieke actie om te zetten. Hiertoe gaat PRO uit van hetgeen door de ledenvergadering in een drietal documenten is vastgelegd in deze volgorde:

1. De beginselverklaring
2. De statuten
3. Het huishoudelijk reglement

Leemten in de politieke praktijk in de periode 1994 tot 1998 hebben tot het opstellen van onderhevig huishoudelijk reglement geleid. Met name is de noodzaak gebleken, op overeenstemming gericht overleg te benadrukken tussen raadsleden. wethouder, bestuur, zonodig de ledenvergadering.

Met een dienovereenkomstige inspanningsverplichting in een aantal gevallen, o.a. met betrekking tot:
-conceptraadsvoorstellen van het college, waar een wethouder om inhoudelijke redenen achter staat dus niet vanwege het compromis en de overige raadsleden niet
– concept meerjarige beleidsvoornemens / nota’s
– concept begrotingen
– algemene beschouwingen
– heikele politieke onderwerpen
– onderwerpen met een groot afbreekrisico voor de groepering het raadslid of de wethouder

Hoofduitgangspunt extern moet zijn, dat PRO zijn eigen standpunten verdedigt. Daarnaast is het bereid compromissen te sluiten.
Intern is het van groot belang dat diversiteit van standpunten binnen PRO de gelegenheid krijgt om zich te manifesteren. Om dat te bereiken moeten zowel de structuur alsook de cultuur van PRO dit mogelijk maken. Tegenstellingen moeten niet gezien worden als bedreigingen maar juist als uitdagingen om de discussie te kunnen aangaan die kan leiden tot evenwichtige standpunten.
Ook bij een platform mag en kan gestreefd worden naar het convergeren van tegengestelde opvattingen, het is echter geen absolute voorwaarde voor haar voortbestaan. In tegendeel zelfs, om een platform te laten voortbestaan is het absoluut noodzakelijk dat de op dat platform aanwezige meningen en opvattingen alle ruimte krijgen zich te profileren. De reden dat men zich op het platform begeeft is immers het dat men zich niet persé hoeft te conformeren aan bestaande vaste opvattingen. Dat nieuwe opvattingen serieus worden genomen en kansen krijgen zich te ontwikkelen.
De diverse geledingen op het platform hebben ieder een relatief autonome positie waarbij het uitgangspunt moet zijn een open communicatie met de andere geledingen. Functioneren in een platform veronderstelt daarom dat er een zekere bereidheid moet zijn te accepteren dat standpunten mede bepaald worden door de omgeving waarin de betreffende geleding functioneert en de verantwoordelijkheid die ze daar vervult.
Zo kan het voorkomen dat het bestuur in een bepaalde kwestie tot een ander standpunt komt dan de fractie-ondersteuningsgroep, FOG. Die andere standpunten komen dan voort uit de verschillende verantwoordelijkheden van de genoemde organen. Het bestuur heeft vooral oog voor datgene wat PRO in bijv. haar programma, statuten e.d. heeft vastgelegd. De FOG heeft daarentegen ook rekening te houden met de opvattingen van de wethouder, coalitiegenoten en andere raadsleden.
Zo zal de wethouder bij het innemen van standpunten in het college rekening moeten houden met het standpunt van mede collegeleden. Bij het innemen van het standpunt van de FOG spelen argumenten of het gevoerde beleid aansluit bij de opvattingen van PRO een grotere rol. Bovenstaande verschillen van opvatting kunnen op een platform goed naast elkaar functioneren, mits de partijen aangeven, dat het om hun standpunt gaat en niet dat van PRO in het algemeen.
Uit het bovenstaande blijkt, dat een platform vooral ‘ een plaats is waar organen en personen ieder vanuit hun verantwoordelijkheid op een gelijkwaardig niveau met elkaar politiek bedrijven. Het bestuur, met name de voorzitter, heeft in deze een coördinerende rol en kan daarin gevraagd en ongevraagd interveniëren.
Op basis van bovenstaande zijn in de omstandigheid dat PRO deel van het college uitmaakt, de volgende overlegvormen van belang:
-de fractie ondersteuningsgroep
-het driehoeksoverleg
-breed overleg: tussen raadsleden, bestuur en geïnteresseerde leden, vooral van belang wanneer PRO niet aan een coalitie deelneemt
De sanctionering van al deze vormen van overleg vindt in de ledenvergadering plaats. In het volgende artikel vindt uitwerking van de taken en bevoegdheden plaats.

3. Taken en bevoegdheden

3.1. Lid
In de statuten ligt vast wie wel en wie niet lid kan zijn en welke taken en bevoegdheden leden hebben. In het algemeen is diegene lid die in het ledenregister als zodanig staat ingeschreven. De ledenvergadering is het hoogste orgaan in de vereniging. De ledenvergadering kiest het bestuur, de voorzitter en de lijsttrekker. Ze bepaalt het beleid van PRO, kiest de lijst-, programma- en campagnecommissie, stelt het verkiezingsprogramma vast en stelt de uiteindelijke verkiezingslijst samen en spreekt zich uit over kandidaten voor het wethouderschap in een mogelijk te vormen coalitie. Uiteindelijk bepaalt zij aan de hand van het onderhandelingsresultaat of PRO wel of niet meedoet aan een coalitie.

3.2. Bestuur
Het door de ledenvergadering gekozen orgaan ter besturing van PRO.
Het bestuur organiseert activiteiten die ertoe leiden dat het platform zich verder uitbreidt. Hiertoe behoren naast politieke discussies ook culturele activiteiten. Het bestuur heeft een coördinerende rol inzake de samenhang van de diverse geledingen en kan gevraagd en ongevraagd interveniëren. Het bestuur vergadert minimaal een maal per kwartaal, of binnen een kwartaal zo vaak als nodig. Mogelijke wethouder en fractievoorzitter maken als adviseur deel uit van het bestuur.
Als vaste punten van de agenda gelden mondeling verslag vanuit de FOG en het driehoeksoverleg.
Verder ontwikkelt het bestuur ook een politieke visie voor de lange termijn, waardij wordt gebruik gemaakt van de kennis die reeds bij leden c.q. organen van PRO aanwezig zijn. Uitgangspunten hierbij moeten zijn:
-nieuwe politieke items
-behaalde resultaten
In elk geval dient publicatie in PROFIEL plaats te vinden.

3.3. Voorzitter
De door de ledenvergadering gekozen aanvoerder van bestuur en vereniging.
De voorzitter is de belangrijkste schakel in de verbinding tussen de politieke tak en het bestuurlijke deel van het platform, vandaar zijn rol in de FOG en in het driehoeksoverleg. Het bestuur, met name de voorzitter, heeft in deze een coördinerende rol en kan daarin gevraagd en ongevraagd interveniëren.
De voorzitter zit de bestuurs- en ledenvergaderingen voor. De voorzitter heeft een belangrijke voortrekkersrol bij het stimuleren van de diverse activiteiten binnen PRO.

3.4. Raadsleden
Die leden, die namens PRO en hun anonieme kiezers zitting- hebben in de raadsvergadering.
Hun taak bestaat onder andere uit het deelnemen aan diverse politieke overlegvormen zoals commissies, raadsvergadering, coalitieoverleg en FOG. In de diverse politieke overlegsituaties nemen zij deel aan de discussies en dragen daarin de standpunten van PRO uit, zoals deze door de ledenvergadering in relevante besluiten en geschriften zijn vastgelegd.
In artikel 27 van de gemeentewet wordt bepaald dat “de leden van de raad stemmen zonder last.” Deze bepaling houdt niet in dat een raadslid geen ruggespraak zou mogen houden of niet zou mogen overleggen met zijn politieke partij of met zijn kiezers. De bepaling beoogt waarborgen te scheppen dat raadsleden zich bij hun stemgedrag onafhankelijk en vrij opstellen.
Het raadslid heeft de ruimte om standpunten in te nemen, die niet bindend zijn voor de FOG. Standpuntbepaling en stemgedrag vinden plaats in ruggespraak met de daarvoor bestemde geledingen aan de hand van de volgende uitgangspunten:
– opvattingen van de politieke achterban
– politieke zwaarte
– coalitiebelang
– electorale overwegingen

Het raadslid is woordvoerder voor PRO tijdens de raadsvergadering op zijn eigen beleidsterreinen, de standpunten van PRO worden door hem naar voren gebracht.
Samenvattend: het raadslid functioneert zonder last, maar met ruggespraak.

3.5. Commissieleden
Die leden van PRO die namens PRO zitting hebben in de commissievergaderingen.
Het deelnemen aan politiek overleg in commissies, coalitieoverleg en FOG. In de diverse politieke overlegsituaties deelnemen aan de discussies en daarin de standpunten van PRO uitdragen zoals deze zijn neergelegd in de statuten, reglementen, verkiezingsprogramma enz.. De werkwijze van het commissielid is in zijn taak dezelfde als die van een raadslid.

3.6. Fractieondersteuningsgroep (FOG)
Een niet gekozen orgaan bestaande uit de raadsfractie, de commissieleden en de voorzitter (allen uit hoofde van hun functie) en andere politiek geïnteresseerden.
De FOG is het politiek adviesorgaan van en voor de fractie. De standpunten m.b.t. de raadsagenda die de woordvoerders namens de fractie uiteindelijk gaan innemen worden tijdens de besprekingen uitgewerkt.

3.7. Fractievoorzitter
Het raadslid dat de fractie en de FOG leidt, wordt gekozen door de leden van de fractie. Ieder raadslid, behalve een wethouder, kan kandideren voor de functie van fractievoorzitter. Uit hoofde van zijn functie is de fractievoorzitter adviseur van het bestuur. De fractievoorzitter vertegenwoordigt de fractie in het fractievoorzitters overleg. De fractievoorzitter is woordvoerder voor PRO op zijn eigen beleidsterreinen, beleidsterreinen van commissieleden niet-raadsleden en op algemene zaken. E.e.a. houdt uiteraard niet in dat andere raadsleden niet het woord zouden mogen voeren over welk onderwerp dan ook.

3.8. Wethouder
Het door de raad op voordracht van de ledenvergadering van PRO gekozen lid dat zitting neemt in het college van B en W. Zijn taak bestaat onder andere uit het deelnemen aan diverse politieke overlegvormen van college en raad, zoals commissies. raadsvergadering, coalitieoverleg, driehoeksoverleg en de fractie-ondersteuningsgroep.
In de discussies en bij de standpuntbepaling in het college draagt hij de standpunten van PRO uit zoals deze door de ledenvergadering in relevante besluiten en geschriften zijn vastgelegd. De wethouder heeft, gebruik makend van zijn stemrecht als lid van de raad en zijn fractie, de ruimte om standpunten in te nemen, die niet bindend zijn voor de fractie. Uit hoofde van zijn functie is de wethouder adviseur van het bestuur.

3.9. Driehoeksoverleg
Het driehoeksoverleg is het overleg waar structureel de majeure ontwikkelingen in de gemeente, de knelpunten en de valkuilen aan de orde worden gesteld. Daarnaast fungeert hei driehoeksoverleg als klankbord voor de wethouder en kunnen de deelnemers de voor hun relevante zaken aan de wethouder voorleggen.
Aan het driehoeksoverleg nemen deel:
– de wethouder
– de voorzitter van de vereniging
– de fractievoorzitter
– raadsleden van PRO
– leden van PRO

3.10. Tijdens verkiezingen relevante functies en commissie
Voor Iedere nieuwe gemeenteraadsverkiezing, ruimschoots van tevoren, wordt door de ledenvergadering de lijsttrekker gekozen. Hiervoor kan ieder lid van de vereniging kandideren.

3.10.1. Lijsttrekker
De door de ledenvergadering in een zodanig stadium gekozen aanvoerder van de lijst bij een eerstvolgende verkiezing dat hij de verdere gang van zaken mede kan bepalen.
De lijsttrekker coördineert de activiteiten welke rondom de verkiezingen noodzakelijk zijn. Hij is lid van de voordrachts-, programma- en campagnecommissie. Hij bewaakt de voortgang in deze commissies. De lijsttrekker bewaakt tevens een aantal finale data, zoals het indienen van de lijst e.d..
De lijsttrekker rapporteert tijdens de verkiezingscampagne regelmatig aan het bestuur. Hij kan in overleg met de zich verkiesbaar stellende raadskandidaten taken aan hun delegeren, maar blijft daarvoor zelf verantwoordelijk aan het bestuur.

3.10. 2. Voordrachtscommissie
De door de ledenvergadering gekozen commissie t.b.v. voordracht van een kandidatenlijst.
De taak van de commissie is de samenstelling en de volgorde van de kandidatenlijst voor te dragen aan de ledenvergadering met een preadvies van het bestuur. De commissie is het toegestaan kandidaten voor de kandidatenlijst te werven.
De commissie houdt met de zich verkiesbaar stellende kandidaten gesprekken over hun mogelijke en relevante inbreng in de raad en beoordeelt die aan de hand van de bekende opvattingen van PRO. Zij legt aan de lijstkandidaten ter ondertekening een akkoordverklaring met onderstaande bijlagen voor benevens:
– het huishoudelijk reglement
– het nieuwe verkiezingsprogramma

Tijdens die ledenvergadering zal de voordrachtscommissie een toelichting geven in het algemeen over de kandidatenlijst en de volgorde daarop, waar onder anderen rekening wordt gehouden met:
– leeftijd
– M/V
– kern
– ervaring
– persoonlijke ambitie (bijvoorbeeld bepaalde raadscommissie, wethouderschap, woordvoerder bepaald beleidsterrein etc.).
De voorzitter en de lijsttrekker maken uit hoofde van hun functie deel uit van de commissie. Geen deel van de commissie maken uit die leden, behalve de lijsttrekker, die te kennen hebben gegeven het raadslidmaatschap te ambiëren.

3.10.3. Campagnecommissie
De door de ledenvergadering gekozen commissie t.b.v. het opstellen van een campagneplan en de uitvoering ervan. De lijsttrekker, de raadskandidaten en de penningmeester zijn lid van de commissie.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail