Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; metaboxesGenerator has a deprecated constructor in /home/proonder/domains/pro-onderbanken.nl/public_html/wp-content/themes/politician/functions/metaboxes/metaboxes_generator.php on line 5

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; TwitterWidget has a deprecated constructor in /home/proonder/domains/pro-onderbanken.nl/public_html/wp-content/themes/politician/widgets/widget-twitter.php on line 3
PRogressief Onderbanken
Print Friendly

 

 

 

 

Statuten

ORGANISATIE PROGRESSIEF ONDERBANKEN.

1        Naam en zetel;

2        Doelstelling;

3        Middelen;

4        Leden;

5        Einde lidmaatschap;

6        Vertegenwoordiging;

7        Voordrachtscommissie;

8        Bestuur;

9        Besluitvorming;

10    Ledenvergadering;

11    Programma;

12    Werkgroepen/commissies;

13    Geldmiddelen;

14    Verhoudingen;

 

NAAM EN ZETEL.

Artikel 1.

De vereniging is genaamd PRO. (Progressief Onderbanken)

De vereniging wordt hierna aangeduid als “Progressief platform” of “partij”.


DOELSTELLING

Artikel 2

De doelstelling wordt beschreven in de beginselverklaring die een onlosmakelijk geheel vormt met deze statuten.

 

MIDDELEN

Artikel 3.

De middelen worden beschreven in de beginselverklaring, welke een onlosmakelijk geheel vormt met deze statuten.

 

LEDEN

Artikel 4.

1. De vereniging kent gewone leden en ondersteunende leden en donateurs.

2. Gewone leden zijn natuurlijke personen, die als zodanig zijn toegelaten, overeenkomstig het bepaalde in lid 3.Ondersteunende leden zijn rechtspersonen of andere groeperingen en hun leden die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten, en die zich jegens de vereniging verbinden tot het storten van een jaarlijkse bijdrage van tenminste zodanige hoogte als jaarlijks door de ledenvergadering wordt vastgesteld.

3a.   Lid kan worden:

iedere persoon boven 14 jaar, woonachtig, in de gemeente Onderbanken; er van uitgaande dat men de beginselverklaring onderschrijft.

In bijzondere gevallen kan het lidmaatschap worden ontzegd.  Hiervan ontvangt de betrokkene binnen zes weken bericht, met vermelding van de redenen en de mogelijkheid tot beroep.

In alle gevallen krijgen de nieuwe leden bevestiging- van hun aanmelding en inschrijving als lid, c.q. ondersteunend lid.  Men is lid van de partij zodra men in de ledenadministratie is ingeschreven en de contributie heeft voldaan.

3b.   Ondersteunend lid kan worden iedere groepering gevestigd c.q. tot haar werkgebied rekenend;

en ervan uitgaande dat men de beginselverklaring onderschrijft.

Voor ondersteunende leden, die de verenigingsvorm als rechtspersoonlijkheid hebben, hebben de leden daarvan, indien zij dat wensen, dezelfde rechten als een gewoon lid.

4. De leden hebben recht:

deel te nemen aan de ledenvergaderingen; zitting te hebben in een of meerdere werkgroepen en commissies; kandidaat te zijn voor een bestuursfunctie; namens de vereniging kandidaat te zijn voor de lijst van de vereniging bij gemeenteraadsverkiezingen; door de vereniging te worden voorgedragen, c.q. aangewezen om zitting te nemen in gemeentelijke commissies of andere gemeentelijke, gewestelijke of maatschappelijke organen.

5.    Donateurs zijn begunstigers van de vereniging.

Aan het donateurschap kunnen geen rechten worden ontleend.

 

EINDE LIDMAATSCHAP.

Artikel 5.

1.  Het lidmaatschap eindigt door:

overlijden van het lid;

opzegging van het lid;

opzegging namens de vereniging;

ontzetting.

2.     Opzegging van het lidmaatschap door het lid of ondersteunend lid geschiedt op een door het lid zelf te bepalen tijdstip, doch kan nooit gebeuren met terugwerkende kracht.

3.     Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging, kan tegen het einde van het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken, wanneer het lid, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, op de eerste december niet en volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan.  De opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgaaf van redenen.

4.     Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgaaf van redenen, in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de ledenvergadering.

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van ontzetting door de ledenvergadering zal worden genomen met tenminste twee-derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

 

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 6

1.    De partij kan slechts door haar leden in de gemeenteraad en of de raadscommissies worden vertegenwoordigd.

2.    Het partij-, c.q. meerjarenprogramma wordt getoetst aan de beginselverklaring. Kandidaatsraadsleden worden geacht het programma te onderschrijven, behalve wanneer vòòr de kandidaatstelling een (gedeeltelijk) voorbehoud is gemaakt.

3.    De vertegenwoordigers van de partij in de gemeenteraad, de raads- en andere commissies, nemen het partij/meerjarenprogramma, getoetst aan de beginselverklaring, als uitgangspunt voor hun taak binnen de commissies.

4.         Indien vertegenwoordigers van de partij niet meer voldoen aan de gestelde eisen betreffende het lidmaatschap zullen zij hun zetel ter beschikking stelling van de partij.

 

VOORDRACHTSCOMMISSIE.

Artikel 7

1.    Het bestuur benoemt een voordrachtscommissie die tot taak heeft een conceptlijst van de kandidaten voor de gemeenteraad samen te stellen, waarin de volgorde van de kandidaten bepaald is.

2.    Deze commissie bestaat uit minimaal drie leden, zijnde de fractievoorzitter, en minimaal één bestuurslid.

3.    De commissie doet de voordracht aan de ledenvergadering.

4.    De commissie zal minimaal 6 maanden voor de verkiezingen haar werkzaamheden starten. Voor de eerste periode geldt een termijn van 4 maanden.

5.    Het bestuur dient de voordracht minimaal 3 maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen aan de ledenvergadering voor te leggen.

6.    Ieder lid kan zichzelf en andere leden kandidaat stellen.

7.    De voordrachtscommissie benadert kandidaten en heeft op verzoek van de commissie of de kandidaat minimaal één gesprek.

De voordrachtscommissie verzoekt hen binnen een bepaalde termijn bereidverklaringen m.b.t. hun kandidatuur in te leveren.  Vervolgens stelt de commissie een conceptlijst samen van personen die hun kandidatuur schriftelijk bevestigd hebben.

8.  De kandidaat-raad- en commissieleden verklaren zich eveneens bereid, ingeval van verkiezing/benoeming, vanaf de datum van hun vertegenwoordiging, een door de ledenvergadering vast te stellen percentage van hun raads- of commissiewerk in de vorm van een donatie af te dragen aan de partij.

9. Voor de bezetting van de raadsleden geldt niet de volgorde van de kandidatenlijst, maar het beginselmeeste stemmen gelden.

De kandidaatsraadsleden verklaren zich voor de kandidaat~ stelling met dit beginsel akkoord.

10.   Bij tussentijds aftreden van raadsleden wordt gehandeld overeenkomstig het gestelde in lid 9 van dit artikel.

 

BESTUUR

Artikel 8

1.    De ledenvergadering kiest een bestuur dat minimaal uit drie en maximaal uit 9 personen bestaat,’ te weten een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

2.    Bestuursleden worden voor een periode van 2 jaar door de ledenvergadering gekozen.

3.    De voorzitter wordt door de ledenvergadering in functie gekozen. De overige functies worden onderling verdeeld in het bestuur.

4.    Elk bestuurslid is na afloop van de zittingsperiode terstond herkiesbaar.

5.    De kandidaatstelling voor bestuursfuncties kan staande de ledenvergadering geschieden.

6.    De voorzitter en secretaris vertegenwoordigen de partij in en buiten rechte.

7.    De taken van voorzitter, secretaris en penningmeester worden omschreven in het huishoudelijk reglement.

 

BESLUITVORMING

Artikel 9

1.    Alle leden kunnen deelnemen aan de besluitvorming binnen de partij betreffende gemeente- en partij-vraagstukken.

2.    Besluitvorming vindt plaats bij meerderheid van stemmen, uitgezonderd artikel 5 lid 4.

Ieder lid heeft een stem.

Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling.

3.    Indien de stemmen staken vindt herstemming plaats. Staken de stemmen ten tweeden male, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

4.    Blanco en ongeldige stemmen worden als niet-uitgebrachte stemmen beschouwd.

5.   Een eventuele stemcommissie wordt gevormd door twee leden, aan te wijzen door de voorzitter.

 

LEDEN-VERGADERINGEN

Artikel 10

1.    Minimaal een maal per jaar wordt een ledenvergadering belegd.

2.    Indien minimaal 5 leden dit wensen en het, bestuur met redenen omkleed daarom verzoeken, zal het bestuur binnen 14 dagen een extra ledenvergadering uitschrijven.

3.    De ledenvergadering is openbaar.

 

PROGRAMMA

Artikel 11

1. Minimaal 4 maanden voor de verkiezing zal een door het bestuur ingestelde commissie het concept-programma c.q. meerjarenprogramma voor de komende zittingsperiode aanbieden aan de ledenvergadering.

2. Kandidaatstelling gebeurt&-, op grond van het conceptverkiezingsprogramma.

3. In dezelfde ledenvergadering zal verkiezingsprogramma en kandidatenlijst worden vastgesteld.

 

WERKGROEPEN/COMMISSIES

Artikel 12

1.    De partij kan, naast voornoemde voordracht- en programmacommissie, andere werkgroepen/commissies instellen.

2.    De instelling van werkgroepen/commissies en de vaststelling van hun opdracht is een bevoegdheid van de ledenvergadering en/of het bestuur. Indien het bestuur een werkgroep/commissie instelt, deelt men dat mede op de eerstvolgende ledenvergadering.

3.    Alle baten uit activiteiten van werkgroepen/commissies, komen evenals donaties ten goede van de Partij.

4.    Elke commissie/werkgroep stelt een lid aan als secretaris, welke tot taak heeft om verslag uit te brengen aan het bestuur en of ledenvergadering.

 

GELDMIDDELEN

Artikel 13.

1.    Geldmiddelen worden verkregen uit contributie, giften, subsidies, acties en andere inkomsten.

 

VERHOUDING GEMEENTERAADSFRACTIE/PARTIJ

Artikel 14

1.    De fractie zal zorgdragen voor het instellen van een fractieondersteuningsgroep.

2.    In de fractieondersteuningsgroep hebben zitting de raadsfractie, de voorzitter en een nader aantal te noemen leden.

3.    De fractieondersteuningsgroep heeft als taak om als klankbord te fungeren bij de uitvoering van taak van de gemeenteraadsleden welke de partij in de gemeenteraad vertegenwoordigen.

4.    De fractieondersteuningsgroep heeft een adviserend c.q. ondersteunend karakter.

5.    De fractievoorzitter neemt als adviseur zonder stemrecht deel aan de bestuursvergaderingen.

6.    De fractie zal de leden regelmatig op de hoogte te houden van het raadswerk.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail