Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; metaboxesGenerator has a deprecated constructor in /home/proonder/domains/pro-onderbanken.nl/public_html/wp-content/themes/politician/functions/metaboxes/metaboxes_generator.php on line 5

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; TwitterWidget has a deprecated constructor in /home/proonder/domains/pro-onderbanken.nl/public_html/wp-content/themes/politician/widgets/widget-twitter.php on line 3
PRogressief Onderbanken
Affiche Jos-BorderMaker
Print Friendly

Begrotingsbehandeling 6.11.2015.

Algemene beschouwing, Jos Pieper

 

Inleiding

Mijn betoog bevat 4 paragrafen. Eerst gaat het over de financiële situatie van de gemeente Onderbanken. Dan bepreek ik de plannen/ambities van het college. Afzonderlijk ga ik in op twee punten die PRO als sociale partij na aan hart liggen: zorg en onderkant van de arbeidsmarkt. Tot slot begeef ik me in de laatste paragraaf in een turbulentie: herindeling.

 

Financieel

Nadat we met het zero based begroten dwars door de branding zijn gevaren, zijn we nu in rustiger vaarwater terecht gekomen. De begroting van Onderbanken is, ondanks de sombere verwachtingen in de zomernota, langjarig sluitend te noemen. Verdere bezuinigingen bleken niet nodig. Wel bestaan er nog een aantal onzekerheden: de decentralisaties m.b.t. de jeugdzorg, de WMO-zorg en de participatie hebben gevolgen, maar welke gevolgen en met welke financiële consequenties? Dat kan nu nog niet vastgesteld worden. De belastingdruk neemt wel toe. Dit komt zo goed als volledig op rekening van een substantiële verhoging van de afvalstoffenheffing. Dit op grond van een invoering op rijksniveau van milieubelasting. Het college reageert hier goed op door de reserve afvalstoffenheffing in te zetten om een deel van de pijn te verzachten.

Verder is het zo dat onze reserves goed gevuld zijn. Van belang is hier de 2,8 miljoen in de projectenreserve omdat dit geld relatief vrij te besteden valt. Voeg hierbij een substantieel bedrag van bijna 1 miljoen door het vrijvallen van de Escrows (een soort nabetaling op grond van de verkoop van de Essent aandelen). Dit incidenteel geld vraagt om een creatieve besteding, gerelateerd aan een visie op de doorontwikkeling van de samenleving. Voor PRO heeft dat te maken met vergroten van de leefbaarheid van de kernen, natuurbehoud (noot: 10 ha meer bos en natuurterrein vanaf 2016), aandacht voor duurzaamheid en vooral ook aandacht voor het sociaal domein. Dit leidt me naar de ambities van het college.

 

Ambities

Het college past niet alleen op de winkel, maar vernieuwt ook het assortiment. Op bladzijde 12 staan de ambities toegelicht: Douve, kasteel Etzenrade, Feldbissbreuk, stimuleren ondernemersactiviteiten, branding natuurpark Roode beek, verkeerscirculatieplan, kruispunt Belenweg/Houtstraat, PALET 3.O/duurzaamheid, bluswaterpunten, jeugdzorg, mantelzorg, zorgontwikkeling Bleekplaats, schuldhulpverlening.

Over een paar punten wil ik iets meer kwijt.

De subsidie voor het BCO stopt in 2016. We zagen graag dat het college met de BCO overlegt over continuering van de subsidie.

Ten aanzien van duurzaamheid het volgende. Duurzaamheid staat bij deze coalitie hoog in het vaandel. Hierin wenst de coalitie grote stappen te zetten. Wij willen op dit gebied als gemeente Onderbanken een voorbeeldgemeente zijn en gaan behoren tot de top 20 van meest duurzame gemeenten van Nederland. Erg ambitieus, maar nu boter bij de vis. Wat gaan we doen?

– Energie besparing en opwekking gemeentelijke gebouwen en accommodaties. (Energiescan gaan we uitvoeren)

– Introductie zonnepanelenproject, zoals gestart in Landgraaf.

Wat moet nog.

– Projecten gericht op energiebesparing (bijvoorbeeld HR++glas, zonneboiler, vloeren bodemisolatie, dakisolatie, warmtepompboiler, dakisolatie groen, warmtepomp, spouwmuurisolatie).

– Stimuleren particulieren om eigen woning te verduurzamen bijv. in combinatie met kleine aanpassing om levensloopbestendig te kunnen blijven wonen.

– Biomassacentrale.

Aangezien de Escrows-betaling afkomstig is van onze oude energie-aandelen lijkt een investering (of zeker een deel) hiervan in nieuwe energie voor de hand liggend.

 

Zorg

Recent kregen we een bestuurlijke mededeling over het mantelzorgcompliment. Hierbij hebben we nog enige vragen: wat gebeurt met de gelden die overblijven van het budget van 23.000 euro? Wat is de uiterste aanvraagtermijn? Zijn de mantelzorgers op de hoogte van de regeling?

Chronisch zieken en gehandicapten krijgen een vergoeding van 90 euro ter compensatie van het telkens moeten aanspreken van het eigen risico. Het eigen risico bedraagt volgend jaar echter ongeveer 385 euro. Bestaan er mogelijkheden om dit bedrag meer in richting van het eigen risico te verhogen?

Een bijzondere vorm van zorg betreft de huisvesting van statushouders. Het college heeft recent een aantal beslissingen genomen die we volledig onderschrijven. Zoals het college in de bestuurlijke mededeling aangeeft, is de opvang in de Schatkist tijdelijk. Definitieve woonruimte is de gewenste oplossing, zowel voor de rust van de statushouder als het proces van inburgering. Als er onvoldoende woningen ter beschikking staan, is het VVD-idee van aankoop van woningen voor PRO zeker bespreekbaar. Maar ook de woningbouwcorporaties moeten op hun verantwoordelijkheid worden aangesproken. Misschien kan het college in haar eerste termijn al op een rij zetten welke stappen daarvoor gezet moeten worden, welke financiën ermee gemoeid zijn en welk tijdspad eraan verbonden is.

 

Arbeid

ISD-Bol is momenteel bezig met het opstellen van een nieuw beleidsplan met als titel “kiezen voor participatie”. Laat ik me hier een korte bespiegeling permitteren. In dit plan wordt participatie via werk als hoogste goed gezien. Veel documenten gericht op de onderkant van de arbeidsmarkt hanteren een jargon waarbij hierbij aansluitend het gaat over het verdienvermogen van de betroffene. Onderwijs wordt dan gezien als het verwerven van een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. Een mens is echter meer dan zijn verdienvermogen, onderwijs is meer dan het aanleren van een baan voor het bedrijfsleven. Het gaat ook om de opvoeding tot kritisch, sociaal vaardig en creatief burger. In dit verband is het wel bemoedigend dat Betere Buren in Brunssum zich verstaat als een mensontwikkelbedrijf.

Dan twee specifieke punten. Bij schuldhulpverlening zet u in op preventie, heel goed. In dit verband wordt er in ISD-Bol-verband ook de bevindvoering kritisch onder de loep genomen. Het minimabeleid staat namelijk sterk onder druk door de sterk toegenomen kosten voor bewindvoering. Hier is budgetbeheer, het begeleiden naar zelfredzaamheid inzake financiën, een alternatieve mogelijkheid.

De 3-D operatie gaat niet alleen over transitie maar ook over transformatie en innovatie. Zou in dit verband het verenigingsleven niet een rol kunnen spelen, een maatschappelijke bijdrage kunnen leveren binnen het sociaal domein.

 

Storm: herindeling

Waar blijft de storm vraagt u zich wellicht al af. Onderbanken stevent op een herindeling met Schinnen af. Dat zal veel vragen van het ambtelijk apparaat (bijvoorbeeld hoe een herindeling te combineren met een verdergaande VONSS-samenwerking), de politieke partijen (met welke andere partijen ga ik in de toekomst samenwerken) en het incasseringsvermogen van de bevolking (waar voel ik me thuis).

Zekerheden komen op de helling te staan, maar ook nieuwe perspectieven dienen zich aan. Op 9 november zullen we weten of de gemeente Schinnen een herindeling met Onderbanken wiJ aangaan. Hoe staat de fractie PRO hierin? Op 15 juli heeft de fractie PRO noch voor noch tegen Schinnen gekozen. We hebben een aantal criteria genoemd en gewezen op raadpleging van leden en burgers. Ook waren we voorstander om meerdere opties te onderzoeken, zowel stedelijk als landelijk. De leden hebben inmiddels hun zegje gedaan en de oproep in het Onderbanken Journaal heeft tot nu toe tot een (beperkt) aantal reacties geleid. Intern zijn we hierover volop in discussie. De definitieve keuze maken we op 17 december (als het raadsbesluit herindeling voor zal liggen).

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail